Itä-Suomen yliopiston hallinnoiman Tutkimuksella tukea - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen tavoitteena on tukea Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttaman Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -päähankkeen tavoitteita tuottamalla kulttuuripääkaupunkihakemuksen hakukirjaa varten tarvittavaa tutkimustietoa, selvityksiä sekä kulttuuripääkaupunkiprojektin tutkimus- ja evaluointisuunnitelma vuosille 2021-2027. 

 

Yhteisen identiteetin ja yhdessä tekemisen lähteillä

Kulttuuripääkaupunkiprojektin keskiössä ovat kulttuuri, paikalliset asukkaat ja paikallisen elinvoiman kehittäminen. Kulttuuripääkaupunkivuosi lisää usein myös matkailijamääriä ja matkailutuloa alueella. Itä-Suomi on kärsinyt viime vuosina väestökadosta ja väestön ikääntymisestä, ja useat kunnat ovat vahvaa rakennemuutoksen aluetta. Järvi-Suomen maakunnat Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala kaipaavat palavasti uusia ideoita, kuinka tämä suunta saadaan kääntymään yhdessä tekemällä. Kulttuuripääkaupunkiprojekti tarjoaa siihen mahdollisuuden ottamalla paikalliset mukaan ohjelman suunnittelutyöhön ja etsimällä pohjaa uudelle yhteiselle kansanliikkeelle Suur-Saimaan vesistön toimiessa yhteisenä tekijänä kaikille osallistujille.

Itä-Suomen yliopiston hankkeessa paikallisuuden, yhteisen tekemisen ja elinvoimaisuuden näkökulmaan perehdytään tutkimalla Itä-Suomen maakuntien paikallisidentiteetin rakennusaineita ja tarkastellaan, ovatko ne yhteneväiset vai onko niissä eroja eri maantieteellisillä alueilla. Tutkimuksella selvitetään lisäksi kulttuuripääkaupunkihankkeen tuntemusta ja suhtautumista projektiin alueen asukkaiden keskuudessa. Paikalliset otetaan mukaan myös kulttuuri­pääkaupunkivuoden ohjelmiston suunnitteluun. Aineistot kerätään järjestämällä paikallisille asukkaille erilaisia työpajoja sekä paikallisparlamentteja ja järjestämällä kirjoitus- ja videokilpailu näihin teemoihin liittyen. Nämä keinot tarjoavat mahdollisuuden paikallisille yhteisöille, kouluille ja asukkaille tuoda omia ajatuksiaan ja ideoitaan yhteiseen suunnittelupöytään sekä luoda uutta positiivista yhteishenkeä Saimaan alueelle.  
 

Kipupisteitä ja kilpailuetuja etsimässä

Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeen on löydettävä omat kilpailuetunsa suhteessa muihin hakijakaupunkeihin. Alueen on selvitettävä seikkaperäisesti omassa hakukirjassaan myös oman alueensa haasteet, kuten saavutettavuuden haasteet -niin kotimaasta ja kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta käsin - sekä esitettävä myös ratkaisut niihin.

”Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026” -hanke etsii yhdessä päähankkeen kanssa ratkaisuja kulttuuripääkaupungin hakukirjan vahvuuksiin ja haasteisiin. Hankkeessa kartoitetaan kilpailuetuja ja haasteita suhteessa muihin hakijakaupunkeihin sekä haetaan ratkaisuja haasteisiin hyödyntämällä sekä kansallista että kansainvälistä asiantuntijuutta. Erityisinä teemoina selvitetään vastuullisuuden ja digitalisaation mahdollisuudet Savonlinnan kulttuuripääkaupunki­hakemuksen osana. Hanke tuottaa toimenpide-ehdotuksia edellä mainittujen teemojen hyödyntämisestä osana kulttuuripääkaupunkivuotta. 
 

Tutkimus- ja evaluointisuunnitelma kulttuuripääkaupunkiprojektille

Tärkeä osa nykyistä kulttuuripääkaupunkiprojektia ja -vuotta on kulttuuripääkaupunkien oma evaluointi. Evaluoinnissa on tärkeää, että se alkaa jo ennen kulttuuripääkaupunkivuoden käynnistymistä ja jatkuu vielä kulttuuripääkaupunkivuoden päätyttyä. Evaluoinnissa on tärkeää myös eri sidosryhmien sekä vaikutusten (taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen, ympäristö) huomioiminen osana evaluointiprosessia. Hankkeen aikana luodaan kriteerit täydennettynä EU:n asettamilla evaluoinnin kriteereillä sekä tutkimus- että evaluointisuunnitelmat varsinaiselle kulttuuripääkaupunkiprojektille vuosille 2020-2027. 
 

Hankkeen kesto: 1.4.2019-31.7.2020

Toteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos, Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus

Rahoittaja: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Matkailukoulutuksen ja –tutkimuksen kannatusyhdistys ry

 

Lisätietoa hankkeesta:

Katja Pasanen, projektipäällikkö, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi

Jarkko Kääriäinen, projektityöntekijä, p. 050 478 0882, jarkko.kaariainen(at)uef.fi

https://www.uef.fi/fi/web/mot/tutkimuksella-tukea